رساله بیمارستان فوق تخصصی قلب

رساله بیمارستان فوق تخصصی قلب

این رساله دارای ۳۰۰ صفحه فایل Word میباشد.

بیمارستان نهادی است اجتماعی که بر حسب ضرورت تداوم حیات و حفظ بقای انسانها و بازگشت به تندرستی و معالجه امراض به تدریج در تاریخ زندگی اجتماعی مردم پدیدار گشته است و همراه با تکامل توسعه علوم و فنون و مهارت ها و شیوه زندگی و طی طولانی در شکل امروزین خود به عنوان یک نیاز در جوامع بشری نمایان شده است . بنابراین تاریخ بیمارستان و تاریخ پزشکی در هم آمیخته و در حقیقت رشد و پیشرفت بیمارستان متاثر از پیشرفت و توسعه روز افزون دانش و تکنولوژی پزشکی ( به ویژه در سده حاضر ) است . پزشکی از پر سابقه ترین نهادهای اجتماعی فرهنگی است که به علت پیوستگی و قرابت آن با حیات انسانی از پدیده هایی است که انسان به طور مستقیم با آن در تماس می باشد و بدین لحاظ است که بررسی تاریخی ریشه های آن را در مذهب اسطوره شناسی سنت ها و آداب و رسوم اجتماعات گوناگون نشان می دهد.
بنابراین پزشکی به صورت بخشی از نیاز انسان و تمایل او به بقا سابقه ای بس طولانی داشته است . مدارک تاریخی نشان میدهد که تحولات مربوط به امر پزشکی در بابل ۶۰۰۰ سال قبل یعنی ۴۰۰۰ سال پیش از یونان آغاز گشت . مذهب بابل مبتنی بر وجود خدایان متعدد بوده است . برخی از این خدایان به عنوان مکافات گناهی که بندگان مرتکب می شدند آنان را بیمار میکردند . اعتقادات و آگاهی های پزشکی بابل از آنها که جنبه باستانی داشته و یا آنهایی که از اقوام دیگر اخذ شدند به تدریج در جامعه پزشکی آشور رسوخ کرد و به طوریکه آشور نیز اعتقاد پیدا کرد سلامتی و بیماری از طرف خدایان به بندگان اعطا می گردد . یکی از جنبه های طبابت در آشور پیدایش بهداشت عمومی بود که به وسیله مقررات شدید مذهبی به موقع اجرا گذاشته می شد . تاریخچه پزشکی مصر نشان میدهد که این کشور وارث یکی از کهن ترین سنت های پزشکی بوده است . مصریان پدر طب را “ایزیس “و تدوین کننده آن را «هرمیس»می دانستند. در ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد طبیب مشهوری به نام«ایمهوتپ»در مصر زندگی می کرد که به مقام الوهیت رسیده بود . در منطقه دیگر آسیا در سرزمین هندوستان تاریخ طب از قدمت بسیار برخوردار است . می توان گفت که هندوان از نخستین ملت هایی بوده اند که به ساختن بیمارستان مبادرت ورزیدند.

فهرست :

چکیده……………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۳

توجیه طرح…………………………………………………………………………………………………… ۳

تعیین پروژه………………………………………………………………………………………………… ۸

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۹

 

فصل اول: شناخت کلی بیمارستان……………………………………………………………………..

بخش اول: تعاریف………………………………………………………………………………………..

۱-۱-  تاریخچه خدمات بیمارستانی……………………………………………………………………… ۸

۱-۲- تعریف بیمارستان………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۳- تقسیم‌بندی بیمارستان…………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۳-۱- بیمارستان عمومی…………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۳-۲- بیمارستانهای تخصصی………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۴- سطوح بیمارستانها………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۴-۱- بیمارستان ناحیه‌ای……………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۴-۲- بیمارستان منطقه‌ای غیر آموزشی……………………………………………………………. ۱۲

۱-۴-۳- بیمارستان‌های منطقه‌ای آموزشی…………………………………………………………… ۱۲

۱-۴-۴- بیمارستان قطبی آموزشی…………………………………………………………………… ۱۲

۱-۴-۵- بیمارستان کشوری…………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۵- مساحت و اندازه بیمارستان……………………………………………………………………. ۱۲

۱-۶- سرانه تخت در بیمارستانها……………………………………………………………………… ۱۳

۱-۷- اصول اساسی تشکیلات بیمارستانی………………………………………………………….. ۱۳

 

بخش دوم: فرم کلی ساختمان بیمارستان…………………………….

۱-۸- فرم کلی ساختمان بیمارستان از نظر ارتفاع……………………………………………………. ۱۴

۱-۹- تیپولوژی بیمارستان……………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۹-۱- سیستم پاویلون………………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۹-۲- سیستم متراکم……………………………………………………………………………… ۱۷

۱-۹-۳- سیستم مخلوط……………………………………………………………………………… ۱۷

۱-۹-۴- تعدادی از گونه‌های مختلف بیمارستان……………………………………………………… ۱۸

 

بخش سوم: توسعه استراتژیک طراحی مدرن………………………………………………

۱-۱۱- برنامه‌های فضاهای بیمارستانی…………………………………………………………….. ۲۳

۱-۱۲- توسعه استراتژیک طراحی مدرن…………………………………………………………….. ۲۵

۱-۱۳- انواع طرحهای استراتژیک…………………………………………………………………….. ۲۸

۱-۱۳-۱- نمونه‌های عمودی فرمهای ساختمانی……………………………………………………. ۲۹

۱-۱۳-۲- نمونه‌های افقی فرمهای ساختمانی……………………………………………………… ۳۰

 

فصل دوم : بررسی بستر و اقلیم تهران………………………………………………………….

 

۲-۱- توصیف شهر تهران……………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۱-۱-سیر تحول کاربری خدمات درمانی………………………………………………………….. ۴۱

۲-۱-۲-گسترده شهر تهران والگوی ساختاری……………………………………………………… ۴۲

۲-۱-۳- موقعیت استقرار شهر وبستر طبیعی آن………………………………………………….. ۴۳

۲-۱-۴- عوارض ارتفاعی……………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۱-۵- زلزله……………………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۱-۶- اقلیم……………………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۱-۷- آفتاب گیری و کنترل تابش…………………………………………………………………. ۶۵

۲-۲- معرفی منطقه یک……………………………………………………………………………. ۷۴

۲-۲-۱- مشخصات جغرافیایی منطقه یک…………………………………………………………. ۷۴

۲-۲-۲- ویژگی های سیاسی و اجتماعی منطقه………………………………………………… ۷۴

۲-۲-۳- چشم انداز توسعه منطقه یک……………………………………………………………. ۷۵

۲-۳-شرح محدوده ولنجک…………………………………………………………………………. ۷۶

۲-۳-۱-حمل ونقل عمومی………………………………………………………………………… ۷۸

۲-۳-۲-مراکز خرید………………………………………………………………………………….. ۷۸

۲-۳-۳-اماکن مهم……………………………………………………………………………….. ۷۸

۲-۳-۴-مراکز تفریحی ورزشی……………………………………………………………………. ۷۹

۲-۳-۵-شهبه بانک ها در ولنجک……………………………………………………………….. ۷۹

۲-۴-دسترسی ها………………………………………………………………………………. ۸۰

۲-۵-موقعیت ومساحت………………………………………………………………………….. ۸۰

 

فصل سوم: تقسیم‌بندی کلی مناطق مختلف بیمارستان………………………………….

بخش اول : راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش‌های بستری…………………

۳-۱ شرایط مناسب محیط بیمار………………………………………………………………… ۸۳

۳-۲- مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران می‌شود…………………………… ۸۳

۳-۳- نور طبیعی منظره و تهویه طبیعی ……………………………………………………….. ۸۴

۳-۳-۱- ابعاد پنجره‌ها…………………………………………………………………………… ۸۴

۳-۳-۲- مکان پنجره‌ها………………………………………………………………………….. ۸۴

۳-۳-۳- جلوگیری از تابش آفتاب……………………………………………………………….. ۸۴

۳-۳-۴- نوع بازشوی پنجره‌ها…………………………………………………………………… ۸۴

۳-۴- نور مصنوعی در اتاق‌های بستری………………………………………………………… ۸۵

۳-۵- دما، رطوبت و تهویه مکانیکی…………………………………………………………….. ۸۵

۳-۵-۱- کنترل دما و رطوبت…………………………………………………………………….. ۸۶

۳-۵-۲- تهویه مکانیکی ………………………………………………………………………… ۸۶

۳-۶- بهداشت محیط و کنترل عفونت………………………………………………………….. ۸۶

۳-۷- ایمنی…………………………………………………………………………………….. ۸۷

۳-۸- صدای مطلوب و نامطلوب………………………………………………………………… ۸۷

۳-۸-۱- تعریف………………………………………………………………………………….. ۸۷

۳-۸-۲- صدای نامطلوب………………………………………………………………………… ۸۷

۳-۹- تسهیلات آسایش و ایمنی بیماران………………………………………………………. ۸۸

۳-۹-۱- تعداد تخت‌های اتاق‌های بستری در بخش‌ بستری جراحی…………………………… ۸۹

۳-۹-۲-  فاصله تخت‌های بستری………………………………………………………………… ۸۹

۳-۹-۳- امکانات تخت‌‌های بستری……………………………………………………………….. ۸۹

۳-۹-۴- سیستم احضار پرستار و اینترکام………………………………………………………… ۹۰

۳-۹-۵- امکان گوش دادن به رادیو، انتخاب کانال تلویزیون………………………………………… ۹۰

۳-۹-۶- دستگیره‌های حفاظتی در حمام‌ها و سرویس‌های بهداشتی………………………….. ۹۰

۳-۹-۷- سرویس بهداشتی معلولان……………………………………………………………….. ۹۱

۳-۹-۸- شیشه و توری پنجره‌ها………………………………………………………………….. ۹۱

۳-۹-۹- پرده………………………………………………………………………………………… ۹۱

۳-۹-۱۰- تلفن………………………………………………………………………………………. ۹۱

۳-۹-۱۱- گنجه لباس بیماران……………………………………………………………………….. ۹۲

۳-۹-۱۲- یخچال……………………………………………………………………………………. ۹۲

۳-۹-۱۳- دستشویی ………………………………………………………………………………. ۹۲

۳-۹-۱۴- گازهای طبی……………………………………………………………………………… ۹۲

۳-۹-۱۵- اتاق روز بیماران……………………………………………………………………………. ۹۲

۳-۱۰- رنگ و فضای معماری………………………………………………………………………… ۹۳

۳-۱۰-۱- فضای معماری…………………………………………………………………………….. ۹۴

۳-۱۰-۲- رنگ…………………………………………………………………………………………. ۹۴

۳-۱۱- تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان و پرستاران در بخش‌های بستری …………………. ۹۵

۳-۱۱-۱- تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پرستاران…………………………………………………… ۹۵

۳-۱۲- ارتباط بخش‌های بستری جراحی و بیمارستان………………………………………………. ۹۷

۳-۱۲-۱- ترکیب بندی بخش‌های بستری جراحی…………………………………………………… ۹۷

۳-۱۲-۲- همجواری حداقل دو بخش بستری………………………………………………………… ۹۸

۳-۱۲-۳- ظرفیت یک بخش بستری داخلی/ جراحی………………………………………………… ۹۸

۳-۱۲-۴- جهت نورگیری بخش‌های بستری………………………………………………………….. ۹۹

۳-۱۲-۵- گسترش آینده………………………………………………………………………………. ۹۹

۳-۱۲-۶- ارتباط بخش‌های بستری با سایر بخش‌های بیمارستان ………………………………….. ۹۹

۳-۱۳- روابط فضاهای داخلی بخش‌های بستری جراحی…………………………………………… ۱۰۱

۳-۱۳-۱- انتخاب مدول شبکه ستون‌های سازه ساختمان………………………………………….. ۱۰۱

۳-۱۳-۲- مکان ایستگاه پرستاری……………………………………………………………………. ۱۰۱

۳-۱۳-۳- گروه بندی بیماران بر حسب شدت بیماری، شرایط بیماری و خصوصیات روانی………….. ۱۰۲

۳-۱۳-۴- ظرفیت بخش و مکان اتاق‌های آن در رابطه با ایستگاه پرستاری ………………………… ۱۰۲

۳-۱۴- عملکرد فضاهای بخش‌های بستری داخلی/ جراحی……………………………………….. ۱۰۳

۳-۱۴-۱- فضاهای بیمار خواب……………………………………………………………………….. ۱۰۳

۳-۱۴-۲- اتاق بستری یک تختخوابی ………………………………………………………………… ۱۰۳

۳-۱۴-۳- مشخصات مشترک اتاق‌های بستری و تجهیزات آن‌ها……………………………………… ۱۰۵

۳-۱۴-۴- فضاهای پشتیبانی داخل بخش بستری……………………………………………………. ۱۰۶

۳-۱۵- نقشه اتاق بستری یک تختخوابی …………………………………………………………….. ۱۱۲

۳-۱۶- مشخصات نقشه اتاق کار کثیف در کلیه سطوح بیمارستان‌ها……………………………….. ۱۱۴

۳-۱۷- مشخصات نقشه اتاق جمع آوری کثیف در کلیه سطوح بیمارستان‌ها………………………… ۱۱۶

۳-۱۸- اتاق نظافت……………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۳-۱۹- مشخصات نقشه اتاق معاینه و درمان در بیمارستان………………………………………….. ۱۱۸

۳-۲۰- دوش‌ و توالت و دستشویی معلولان در تمام سطوح بیمارستان‌ها……………………………. ۱۲۰

۳-۲۱- ایستگاه پرستاری………………………………………………………………………………. ۱۲۲

۳-۲۲- بخش بستری مراقبت های ویژه C.C.U.- I.C.U…………………………………………. 123

 

بخش دوم: بخش جراحی……………………………………………………………………………

۳-۲۳- سازماندهی بخش جراحی…………………………………………………………………….. ۱۲۵

۳-۲۳-۱- بخش جراحی………………………………………………………………………………… ۱۲۶

۳-۲۳-۲- اطاقهای جراحی……………………………………………………………………………… ۱۲۶

۳-۲۳-۳- فضاهای مشترک……………………………………………………………………………… ۱۲۶

۳-۲۴- بخش جراحی…………………………………………………………………………………… ۱۲۶

۳-۲۴-۱- تیم جراحی شامل …………………………………………………………………………… ۱۲۷

۳-۲۴-۲- وسایل اتاق عمل……………………………………………………………………………… ۱۲۷

۳-۲۵- فضاهای داخلی بخش جراحی………………………………………………………………….. ۱۳۰

۳-۲۵-۱- تعداد اتاق‌های عمل………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۳-۲۵-۲- مساحت‌های مورد نیاز قسمتهای مختلف بخش جراحی……………………………………. ۱۳۱

۳-۲۶- تجهیزات………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

۳-۲۶-۱- تجهیزات و وسایل اتاق عمل…………………………………………………………………… ۱۳۳

۳-۲۶-۲- وسایل اتاق بهبودی …………………………………………………………………………… ۱۳۵

۳-۲۶-۳-خطرات انفجار……………………………………………………………………………………. ۱۳۵

۳-۲۶-۴- اندازه اتاق عمل………………………………………………………………………………. ۱۳۶

 

بخش سوم: اورژانس و بیماران سرپایی……………………………………………….

۳-۲۷-۱- اورژانس……………………………………………………………………………………………. ۱۴۱

۳-۲۷-۲- ورودی اورژانس……………………………………………………………………………………. ۱۴۱

۳-۲۸- درمانگاه………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲

۳-۲۸-۱-تقسیم‌بندی فضاهای درمانگاه…………………………………………………………………… ۱۴۳

۳-۲۸-۲-فضاهای کلینیکی تیپ………………………………………………………………………….. ۱۴۴

۳-۲۸-۳-انواع درمانگاه…………………………………………………………………………………….. ۱۴۵

۲-۲۸-۳-۱-کلینیک جراحی عمومی…………………………………………………………………….. ۱۴۵

۳-۲۸-۳-۲- گوش و حلق و بینی………………………………………………………………………….. ۱۴۶

۳-۲۸-۳-۳- چشم پزشکی………………………………………………………………………………… ۱۵۰

۳-۲۸-۳-۴- جراحی ارتوپدی……………………………………………………………………….. ۱۵۱

۳-۲۸-۳-۵- جراحی پلاستیک…………………………………………………………………….. ۱۵۴

۳-۲۸-۳-۶-امراض پوستی………………………………………………………………………….. ۱۵۶

۳-۲۸-۳-۷-کلینیک قلب…………………………………………………………………………….. ۱۵۷

۳-۲۸-۴- سیرکولاسیون‌های اصلی درمانگاه…………………………………………………………. ۱۶۰

۳-۲۸-۵- رابطه درمانگاه و بیمارستان……………………………………………………………. ۱۶۱

۳-۲۸-۶- تزریقات…………………………………………………………………………………………. ۱۶۱

۲-۲۸-۷- پانسمان……………………………………………………………………………. ۱۶۱

۲-۲۸-۸- داروخانه……………………………………………………………………………………….. ۱۶۱

 

بخش چهارم:تشخیص و درمان………………………………………………………………

۳-۲۹-  بخش معاینات و معالجات مشترک…………………………………………………….. ۱۶۲

۳-۲۹-۱- آزمایشگاه بالینی…………………………………………………………………………. ۱۶۳

۳-۲۹-۲-  رادیولوژی……………………………………………………………………………… ۱۶۵

۳-۲۹-۳- فیزیوتراپی…………………………………………………………………………………. ۱۶۷

۳-۲۹-۴- بخش تسهیلات تشخیص………………………………………………………… ۱۶۹

 

بخش پنجم: اداری و خدمات و پشتیبانی………………………………………………………

۳-۳۰-  بایگانی…………………………………………………………………………………… ۱۷۲

۳-۳۰-۱- فضاهای عمومی……………………………………………………………….. ۱۷۳

۳-۳۱- تسهیلات جنبی……………………………………………………………………………. ۱۷۴

۳-۳۲- بخش خدمات و تدارکات…………………………………………………………………… ۱۷۴

۳-۳۲-۱- ساختمان خدمات……………………………………………………………………….. ۱۷۴

۳-۳۲-۲- تغذیه…………………………………………………………………………………….. ۱۷۵

۳-۳۲-۳- کاخداری…………………………………………………………………………………. ۱۷۷

۳-۳۲-۴- رختشویخانه………………………………………………………………………… ۱۷۸

۳-۳۲-۵- استریلیزاسیون مرکزی………………………………………………………………… ۱۷۹

۳-۳۲-۶- انبارها…………………………………………………………………………………… ۱۸۲

۳-۳۲-۷- تسهیلات کارکنان……………………………………………………………… ۱۸۳

 

فصل چهارم : نمونه های بیمارستان…………………………………………………………

۴-۱- بیمارستان رجین استیت هلن………………………………………………………… ۱۸۴

۴-۲-  نمونه بیمارستان قزوین …………………………………………………………….. ۱۸۹

 

فصل پنجم: معماری داخلی بیمارستان……………………………………………….

بخش اول………………………………………………………………

۵-۱- رنگ، فرم، فضا…………………………………………………………………. ۲۰۱

۵-۱-۱- بوجود آوردن یک فضای بهبودی بخش……………………………………….. ۲۰۲

۵-۱-۲- فوائد تعالی و تکامل………………………………………………………… ۲۰۴

۵-۱-۳-  کارایی و فشارهای محیط………………………………………………….. ۲۰۵

۵-۱-۴- درهم آمیختن معماری و طراحی داخلی………………………………. ۲۰۶

بخش دوم……………………………………………………………….

۵-۲- خصوصیات معماری……………………………………………………………. ۲۰۷

۵-۲-۱- عوامل محیطی………………………………………………………….. ۲۰۷

۵-۲-۲- اهمیت زیست شناختی نور…………………………………………………….. ۲۰۸

۵-۲-۳- فوائد نور کامل (حاوی همه طول موج‌ها)…………………………….. ۲۰۸

۵-۳- رنگ…………………………………………………………………………………… ۲۰۹

۵-۳-۱- چگونه می‌توان از رنگ استفاده نمود……………………………………………. ۲۱۰

۵-۳-۲- رنگ و تأثیر آن در درک فضا………………………………………………… ۲۱۱

۵-۳-۳- استفاده‌های عملی از روانشناسی رنگ………………………………………… ۲۱۳

۵-۴- لابی…………………………………………………………………………. ۲۱۵

۵-۵- تسهیلات غذاخوری برای ملاقات کنندگان و پزشکان…………………………………. ۲۱۷

۵-۵-۱- اتاق استراحت بیماران و ملاقات کنندگان……………………………………… ۲۱۸

۵-۶- اتاق بیماران………………………………………………………………………. ۲۱۹

۵-۶-۱- محدودیت و انزوا………………………………………………………….. ۲۲۰

۵-۶-۲- طرح اتاق………………………………………………………………………. ۲۲۱

۵-۶-۳- وسائل  رفاهی و تزئینی………………………………………………… ۲۲۱

 

فصل ششم : تهیه و تنظیم برنامه فیزیکی…………………….

 

۶-۱- جدول برنامه فیزیکی…………………………………………………………۲۲۲

 

فصل هفتم: معرفی طرح……………………………………..

 

بخش اول: تحلیل سایت…………………………………………………

۷-۱- تحلیل سایت……………………………………………………………….. ۲۷۱

۷-۱-۱- دلایل انتخاب سایت پروژه………………………………………………… ۲۷۱

۷-۱-۲- دسترسی ها به سایت…………………………………………………. ۲۷۲

 

بخش دوم:اقلیم در طراحی……………………………………….

۷-۲- جهت گیری  و فرم ساختمان………………………………………. ۲۷۴

۷-۳- جدار ساختمان و تبادل حرارتی………………………………… ۲۷۴

۷-۴- جهت دادن به بدنه ساختمان برای استفاده از نسیم دریا و باد مطلوب…. ۲۷۵

 

بخش سوم: آلترناتیو ها

۷-۵- ارائه آلترناتیو و انتخاب بهینه……………………………………….. ۲۷۸

۷-۶-ایده و کانسپت اولیه……………………………………………………… ۲۸۰

 

بخش چهارم: طرح معماری پروژه بیمارستان ۲۵۶ تختخوابی تخصصی زیبایی

۷-۷- تهیه دیاگرام ها…………………………………………………………….. ۲۸۲

۷-۷-۱-دیاگرام کلی حجم…………………………………………………….. ۲۸۲

۷-۷-۲-دیاگرام زون بندی پلان ها…………………………………… ۲۸۲

۷-۷-۳-دیاگرام های عمودی……………………………………………………. ۲۸۸

۷-۸-پلان هر بخش به صورت مجزا…………………………………………… ۲۹۳

۷-۹-طراحی نما…………………………………………………………. ۳۰۵

اگر مایل به خرید نسخه کامل این مطالعات پایان نامه هستید روی دکمه زیر کلیک کنید در غیر این صورت میتوانید کمی پایین تر فهرست و قسمتی از این مطالعات را رایگان دانلود کنید.

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل لطفا با ایمیل info@irdwg.ir در ارتباط باشید.

دیدن این مطالب رو به شما پیشنهاد میکنیم…

دانلود بیش از ۹۰۰۰ بلوک و سمپل آماده اتوکد ( آبجکت و مدل های آماده )

بیش از ۱۰۰۰ شیت نقشه معماری در محیط اتوکد

دیدن این مطالب رو به شما پیشنهاد میکنیم...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Please type the characters of this captcha image in the input box

لطفا کاراکتر هایی که در این تصویر مشاهده می کنید در این قسمت بنویسید