پایان نامه خانه کودکان بی سرپرست

پایان نامه خانه کودکان بی سرپرست به همراه نقشه های اتوکد

این پایان نامه در  ۱۵۱ صفحه فایل Word به همراه نقشه های اتوکد کامل معماری میباشد که در ادامه قسمتی از پایان نامه و نقشه ها را میتوانید دانلود کنید  

پیمان نامه حقوق کودک با طیف کامل حقوق مدنیـ سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگیش و با اجماع همه جانبه ای که در تصویب  تقریبا جها نی آن مشاهده می شود ، کودکان را صریحا در صف مقدم نهضت جهان شمولی که در راه حقوق ا نسا نی و عدالت اجتماعی بر پا گردیده ، قرار داده است.بدیهی است که تحقق حقوق کودکان در هر کشوری مستلزم بسیج و تلاش عمومی است

حقیقت این است که کودکان نیز حقوق دارند که خود قادر به دستیابی به آن نیستند و این بزرگسالان هستند که باید با پیگیری مستمر در سطح ملی و بین ا لمللی در تحقق آن بکوشند     پذیرش این امر وظیفه همه آگاهان و دست اندر کاران را سنگین تر میکند .آنچه به سود کودکان است باید در امر توسعه انسانی برای همگان در اولویت قرار گیرد.تحقق چنین امری اطمینان بخش ترین دلیل بر پای بندی یک جامعه به تضمین زندگی مطلوب و شایسته برای مردمانش به شمار می رود

طبق آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر ۲/۱ میلیارد نفر در کشور های رو به توسعه در زیر خط فقر دارند (در آمد روزانه یک دلار ) بخش اعظم این کشور ها با مشکلاتی همچون مبارزه با بیماریها ، معضل آب و خشونت های داخلی روبه رو هستند     حالا چگونه میتوانیم از مرگ و میر سالانه ۱۱ میلیون کودک زیر ۵ سال در این رقابت نا عادلانه یا از دست  رفتن توانایی جسمی ، فکری منجر به معلولیت میلیون ها کودک دیگر در سراسر جهان تعجب ننمائیم ؟

دسترسی به بهداشت اولیه ، تعلیمات پایه ، برنامه تنظیم خانواده و خدمات مربوط به آب و نظا فت امری است که پیشرفت استوار و مداوم اقتصادی را امکان پذیر می سازد و قدرت بوجود می آورد به اعتقاد دست اندر کاران مسائل اقتصادی ، سرمایه گذاری در امر خدمات رسانی و حمایت از کودکان در سالیان اولیه زندگی حدود ۷ برابر باز دهی دارد ، ۱۳۰ میلیون کودک در جهان نمایانگر امکان عظیمی است که میتواند در امر توسعه اجتماعی کشورها نقش مهمی ایفا نماید.

فهرست مطالب

چکیده      ۱

مقدمه     ۲

فصل اول : تعاریف و شناخت    ۴

۱-۱ پیمان نامه حقوق کودک   ۷

۱-۱-۱ جمع بندی    ۱۰

۱-۲ تعاریف   ۱۱

۱-۲-۱ کودکان بی سرپرست   ۱۱

۱-۲-۲ نوازد    ۱۱

۱-۲-۳ نوپا     ۱۱

۱-۲-۴ نوباوه  ۱۱

۱-۲-۵ آمادگی   ۱۱

۱-۲-۶ خانواده بی سرپرست  ۱۱

۱-۲-۷ خانواده   ۱۲

۱-۲-۸ شبانه روزی      ۱۲

۱-۲-۹ فرزندان شبانه روزی  ۱۲

۱-۲-۱۰ خوابگاه    ۱۲

۱-۲-۱۱ مربی    ۱۲

۱-۳ یتیم   ۱۳

۱-۳-۱ تعریف یتیم    ۱۳

۱-۳-۲ یتیم و قانون اساسی   ۱۳

۱-۴ کودک بی سرپرست از دیدگاه ادیان   ۱۳

۱-۴-۱ اسلام    ۱۳

۱-۴-۲ کلیمیان  ۱۴

۱-۴-۳ ارامنه  ۱۴

۱-۴-۴ زرتشتیان    ۱۵

۱-۵ گروه های مختلف بی سرپرستان   ۱۵

۱-۵-۱ کودکان فرزند خوانده   ۱۵

۱-۵-۲ کودکان تک والدی  ۱۶

۱-۵-۳ کودکان بی خانمان   ۱۶

۱-۵-۴ کودکان بی سرپرست که در شبانه روزی ها زندگی می کنند   ۱۶

۱-۶ گروه های مختلف بی سرپرستان   ۱۷

۱-۶-۱ تعریف بی سرپرست  ۱۷

۱-۷ انگیزه سپردن کودکان به مراکز شبانه روزی   ۱۸

۱-۸ مطالعه و ارزیابی شیوه سرپرستی کودکان  ۲۰

۱-۸-۱ پرورشگاه  ۲۰

۱-۸-۲ مهد کودک ۲۰

۱-۸-۳ کانون اصلاح و تربیت   ۲۰

۱-۸-۴ خانه شبانه روزی ، شبه خانواده   ۲۰

۱-۸-۵ شیرخوارگاه  ۲۱

۱-۸-۶خانه نوباوگان   ۲۱

۱-۸-۷ خانه فرزندان   ۲۱

۱-۸-۸ شبانه روزیهای مستقل  ۲۱

فصل دوم : تارخچه و وضع کنونی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان و ایران    ۲۲

۲-۱ مقدمه   ۲۴

۲-۲ تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان    ۲۵

۲-۲-۱ ایلات متحده امریکا   ۲۵

۲-۲-۱-۱شبه خانواده  ۲۶

۲-۲-۱-۲فرزند خواندگی   ۲۶

۲-۲-۱-۳ خانه های گروهی ۲۶

۲-۲-۱-۴ برنامه خانه های موقت   ۲۶

۲-۲-۱-۵ پرورشگاه  ۲۷

۲-۲-۲ خانواده فاستر    ۲۷

۲-۲-۲ فرانسه       ۲۷

۲-۲-۴ژاپن     ۲۸

۲-۲-۵ هند    ۲۸

۲-۲-۶ سوسیس      ۲۹

۲-۳ تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست   ۳۰

۲-۳-۱ سازمان تربیتی شهرداری    ۳۰

۲-۳-۲ هلال احمر (شیر و خرشید سابق)   ۳۱

۲-۳-۳ بنگاه صغار دادگستری  ۳۱

۲-۳-۴ سازمان اوقاف و امور خیریه     ۳۱

۲-۳-۵ سیر تحول مراکز نگه داری کودکان بی سرپرست     ۳۲

۲-۳-۵-۱ وضعیت کنونی    ۳۳

۲-۳-۵-۲ مشکلات سازمان بهزیستی کشور در خصوص سرپرستی از فرزندان بی سرپرست     ۳۵

فصل سوم : دوران کودکی و نوجوانی نوجوانان بی سرپرست (مشکلات و محرومیت ها و           )     ۳۷

۳-۱ اهمیت دوران کودکی   ۳۸

۳-۲ رشد کودک      ۳۸

۳-۳ مراحل رشد جسمی و روحی کودک     ۳۹

۳-۳-۱ دوره نو نهالی (۶-۱۲ سالگی )  ۳۹

۳-۳-۱-۱ ویژگی های کلی  ۳۹

۳-۳-۱-۲ رشد بدنی    ۴۱

۳-۳-۱-۲-۱ ویژگی عمومی رشد بدنی    ۴۱

۳-۳-۱-۳ نیروی جنبشی   ۴۱

۳-۳-۱-۳-۱ مهارت های جدید   ۴۱

۳-۳-۱-۳-۲ بازی    ۴۲

۳-۳-۱-۴ رشد گویایی   ۴۲

۳-۳-۱-۴-۱ کاربرد واژه ها  ۴۳

۳-۳-۱-۴-۲ پیشرفت در سخن گویی  ۴۳

۳-۳-۱-۵ رشد عقلی  ۴۳

۳-۳-۱-۵-۱ ادراک و تشکیل مفاهیم ذهنی  ۴۴

۳-۳-۱-۵-۲ ایجاد ارتباط   ۴۵

۳-۳-۱-۶ رشد اجتماعی ۴۵

۳-۳-۱-۶-۱ رفتار اجتماعی کودک   ۴۵

۳-۳-۱-۷ رشد هیجانی    ۴۶

۳-۳-۱-۷-۱ خشم    ۴۶

۳-۳-۱-۷-۲ ترس    ۴۷

۳-۳-۱-۷-۳ محبت و نفرت   ۴۷

۳-۳-۱-۷-۴ حسادت   ۴۸

۳-۳-۱-۸ یادگیری در دوره نو نهالی   ۴۸

۳-۳-۱-۸-۱ اثر محیط   ۴۸

۳-۳-۱-۸-۲ وسایل بازی  ۴۸

۳-۳-۱-۸-۳ آموزش و راهنمایی   ۴۹

۳-۳-۱-۹ فعالیت و بازی های آوزشی    ۵۰

۳-۳-۱-۱۰ جمع بندی     ۵۱

۳-۳-۲ دوره نوباوگی ( ۶-۱۲ سالگی )   ۵۳

۳-۳-۲-۱ ویژگی کلی    ۵۳

۳-۳-۲-۲ رشد بدنی   ۵۴

۳-۳-۲-۳ مهارت های جنبشی   ۵۴

۳-۳-۲-۴ فعالیت ه و بازی های آموزشی   ۵۵

۳-۳-۲-۵ جمع بندی    ۵۶

۳-۴ مشکلات کودکان بی سرپرست  ۵۸

۳-۴-۱ بی ثباتی   ۵۸

۳-۴-۲ فرار    ۵۹

۳-۴-۳ شب ادراری     ۶۲

۳-۴-۴ گریز از زندگی  ۶۲

۴-۱-۵ وابستگی    ۶۳

۳-۴-۶ عدم اعتماد به نفس    ۶۵

۳-۴-۷ بیرنگ بودن محبت  ۶۶

۳-۴-۸ ترس و اضطراب   ۶۷

۳-۴-۹ تنوع طلبی     ۶۸

۳-۴-۱۰ عصیانگری و سرکشی   ۶۸

۳-۴-۱۱ احساس مالکیت    ۶۹

۳-۴-۱۲ عدم رشد اجتماعی ۷۰

۳-۴-۱۳ روابط نامعقول    ۷۱

۳-۴-۱۴ ارائه پیشنهاداتی جهت مشکلات کودکان بی سرپرست  ۷۲

۳-۵ محرومیت های ودکان بی سرپرست      ۷۳

۳-۶ مقایسه ساختار و کارکرد محیط خانواده و محیط شبانه روزی     ۷۵

۳-۷ تاثیر عوامل مختلف در تربیت کودکان بی سرپرست    ۷۶

۳-۷-۱ نقش(خانواده) مراکز شبانه روزی    ۷۷

۳-۷-۲ نقش مدرسه    ۷۷

۳-۷-۳ نقش مربی   ۷۷

فصل چهارم : بررسی نمونه های خارجی و داخلی     ۷۹

۴-۱ بررسی فضا های طراحی شده برای کودکان بی سرپرست جهان    ۸۰

۴-۱-۱ دهکده بچه های sos    ۸۰

۴-۱-۱-۱ مادر

۴-۱-۱-۲ برادر و خواهر  ۸۱

۴-۱-۱-۳ خانه   ۸۱

۴-۱-۲  امریکا    ۸۲

۴-۱-۳ اردن    ۸۳

۴-۲ بررسی فضاهای طراحی شده برای کودکان بی سرپرست در ایران   ۸۶

۴-۲-۱ شیرخوارگاه آمنه  ۸۶

۴-۲-۲ مرکز شهید قدوسی    ۸۷

۴-۲-۳ مرکز حمایتی کودکان و نوجوانان  ۸۸

۴-۲-۴ مجتمع شبه خانواده در کرج   ۸۹

۴-۲-۵ مجتمع خدمات حمایتی شهید ذوالفقاری   ۸۹

۴-۲-۶ مهدی آباد ایران  ۸۹

۴-۲-۷ مجتمع خدماتی حمایتی هاجر یک  ۹۰

۴-۲-۸- جمع بندی بررسی نمونه های گذشته در ایران       ۹۱

فصل پنجم : چه باید کرد؟؟؟؟؟؟؟؟   ۹۲

۵-۱- مقدمه   ۹۳

۵-۲-  چگونگی برنامه ریزی در محیط نگه داری کودکان بی سرپرست   ۹۴

۵-۳- محور های برنامه ریزی در محل های نگه داری کودکان بی سرپرست  ۹۵

۵-۳-۱- آموز   ۹۵

۵-۳-۱-۱- انواع آموزش  ۹۶

۵-۳-۲- ارایه خدمات مشاوره و روان شناسی  ۹۶

۵-۳-۳- مشارکت   ۹۷

۵-۳-۳-۱- بهره گیری از ظرفیت های بچه ها    ۹۷

۵-۳-۴- هم آهنگی     ۹۸

۵-۳-۵- ارتباط     ۹۸

۵-۳-۶- ارزشیابی   ۹۹

۵-۴- لزوم توجه به وضعیت جسمانی کودکان    ۱۰۰

۵-۵- تشکیل تیم برای بررسی وضعیت فرزندان بی سرپرست  ۱۰۰

۵-۵-۱- پزشک   ۱۰۰

۵-۵-۲-مدد کار اجتماعی     ۱۰۰

۵-۵-۳- روانشناس   ۱۰۰

۵-۵-۴- کارشناس امور ورزشی       ۱۰۱

۵-۵-۵-  کارشناس تغذیه     ۱۰۱

۵-۶- موسسه زدایی     ۱۰۱

۵-۶-۱- حل شدن در جامعه و رفع مشکل استیگما       ۱۰۲

۵-۶-۲- استفاده از مدل شبه خانواده               ۱۰۲

۵-۶-۳- تبدیل موسسه به خانه     ۱۰۳

۵-۶-۴- یکپارچه سازی              ۱۰۴

فصل ششم : بستر طرح معرفی استان فارس و شیراز : ۱۰۵

۶-۱ استان فارس ۱۰۶

        ۶-۱-۱ جغرافیای تاریخی استان فارس ۱۰۷

۶-۱-۲ مشخصات جغرافیایی استان  ۱۰۸

۶-۱-۳ ویژگیهای جمعیتی استان  ۱۰۸

۶-۱-۴  اقلیم استان  ۱۰۹

۶-۲ معرفی شهرستان شیراز  ۱۱۰

۶-۲-۱  جغرافیای تاریخی شیراز     ۱۱۰

۶-۲-۲ زبان و نژاد مردم شیراز    ۱۱۰

۶-۲-۳  جغرافیای طبیعی و سیاسی     ۱۱۰

۶-۲-۳-۱ حدود و وسعت              ۱۱۰

۶-۲-۳-۲ موقعیت پستی‌ها و بلندیها   ۱۱۱

۶-۲-۳-۳ رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و حوضه‌های آبریز  ۱۱۱

۶-۲-۳-۴ تقسیمات کشوری   ۱۱۳

۶-۲-۴ ویژگیهای اقلیمی شهر شیراز   ۱۱۳

         فصل هفتم : سایت مناسب طراحی   ۱۱۵

۷-۱ معرفی مکان طراحی۱۱۶

۷-۲ سایت دلایل انتخاب سایت  ۱۱۶

۷-۲-۱ دلایل انتخاب سایت در منطقه  ۱۱۶

۷-۳ موقعیت شهری  ۱۱۷

۷-۴ خاصیت خاطره انگیز بودن منطقه   ۱۱۷

۷-۵ دسترسی به سایت  ۱۱۸

۷-۶ نزدیکی به مراکز آمزش عالی و فرهنگی  ۱۱۹

۷-۷ دسترسی به مجموعه  ۱۱۹

۷-۷-۱ سیرکولاسیون درون سایتی ۱۱۹

۷-۷- ۲توپوگرافی  ۱۲۰

۷-۷-۳ باد   ۱۲۰

۷-۷-۴ تابش  ۱۲۰

۷-۷-۵ معرفی گونه های گیاهی قابل کاشت در سایت ۱۲۰

         فصل هشتم : برنامه فیزیکی طرح     ۱۲۲

۸-۱ مقدمه  ۱۲۳

۸-۲ اهداف کلی طرح  ۱۲۴

۸-۳ اهداف عملیاتی طرح  ۱۲۴

۸- ۴ عملکرد های در نظر گرفته شده در طرح   ۱۲۵

۸-۴-۱ فضای روباز و محوطه مجموعه  ۱۲۵

۸-۴-۱-۱ آمفی تئاتر روباز  ۱۲۶

۸-۴-۱-۲ فضای سبز  ۱۲۶

۸-۴-۲ فضاهای عمومی  ۱۲۶

۸-۴-۲-۱ بخش فرهنگی  ۱۲۶

۸-۴-۲-۱-۱- عرصه پژوهشی    ۱۲۷

۸-۴-۲-۱-۱-۱ کتابخانه  ۱۲۷

۸-۴-۲-۱-۲ عرصه آموزشی   ۱۲۷

۸-۴-۲-۱-۳ عرصه خدماتی   ۱۲۷

۸-۴-۲-۱-۳-۱ نمایشگاه     ۱۲۸

۸-۴-۲-۱-۳-۲ سالن اجتماعات آمفی تئاتر   ۱۲۸

۸-۴-۲-۱-۳ عرصه اداری و انتظامی     ۱۲۹

۸-۴-۲-۲ بخش ورزشی   ۱۲۹

۸-۴-۲-۳ بخش خدماتی  ۱۳۰

۸-۴-۲-۳-۱ رستوران و بوفه ۱۳۰

۸-۴-۴ بخش خصوصی   ۱۳۰

۸-۴-۴-۱ خوابگاه ها  ۱۳۰

۸-۴-۵ پارکینگ   ۱۳۱

۸-۵ برنامه فیزیکی طرح   ۱۳۲

۸- ۶ طرح ایده   ۱۳۸

۸- ۷سازه     ۱۴۰

۸- ۸ تاسیسات  ۱۴۰

فهرست منابع فارسی  ۱۴۱

فهرست منابع غیر فارسی  ۱۴۳

چکیده انگلیسی  ۱۴۴

 

اگر مایل به خرید نسخه کامل این مطالعات پایان نامه هستید روی دکمه زیر کلیک کنید در غیر این صورت میتوانید کمی پایین تر فهرست و قسمتی از این مطالعات را رایگان دانلود کنید.

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل لطفا با ایمیل info@irdwg.ir در ارتباط باشید.

دیدن این مطالب رو به شما پیشنهاد میکنیم…

دانلود بیش از ۹۰۰۰ بلوک و سمپل آماده اتوکد ( آبجکت و مدل های آماده )

بیش از ۱۰۰۰ شیت نقشه معماری در محیط اتوکد

دیدن این مطالب رو به شما پیشنهاد میکنیم...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Please type the characters of this captcha image in the input box

لطفا کاراکتر هایی که در این تصویر مشاهده می کنید در این قسمت بنویسید