پایان نامه فرهنگسرای خانه ملاصدرا

دانلود پایان نامه فرهنگسرای خانه ملاصدرا به همراه نقشه های اتوکد

این پایان نامه در  ۱۱۴ صفحه فایل Word به همراه نقشه های اتوکد کامل معماری و تصاویر سه بعدی میباشد که در ادامه قسمتی از پایان نامه و نقشه ها را میتوانید دانلود کنید.

با پیشرفت تمدن مفهوم فرهنگ و تربیت گسترش می یابد ، هر نسلی تحت تاثیر تربیت نسل قبل قرار می گیرد و جایگزین او می شود . به تدریج نسل جدید آموخته های نسل قبل را تکمیل کرده وبه آیندگان می سپارد . اما آن چه که این نسل ها را به یکدیگر پیوند می دهد ، فرهنگ و آداب و رسوم آن هاست . فرهنگی که پشتوانه آن گذشتگان و حافظ آن آیندگان هستند . بنابراین لزوم پرورش صحیح و همه جانبه جوانان ، و کودکان به عنوان عوامل پیشرفت جامعه ضروری است. مفهوم تربیت آماده ساختن فرد است به نوعی که نسبت به محیط سازگاری یابد و بتواند در آن دخل وتصرف کند این امر باید از سنین کودکی آغاز شود والبته هیچگاه متوقف نشود . چون کودکان  و نوجوانان دوران بحرانی و مهمی را پشت سر می گذراند . بدون راهنمائی مدبرانه افرادی که مسئولیت تربیت آنها را به عهده دارند ممکن است به انحراف و نگرانی های فراوان دچار شوند . به همین علت کمک به آن ها برای درک دگرگونی ها و چگونگی رویارویی با آن ها و نیز شناسایی خود و چیرگی بر نیروهای درونی همه از وظایفی است که مراکز آموزشی برای دستیابی به یکی از اهداف خود ، یعنی پرورش دادن یک شخص متعادل ، انجام می دهند .

عنوان
مقدمه
فصل اول : مبانی نظری – شناخت ملاصدرا                                                                 ۲
۳ زندگینامه ملاصدرا ۱-۱
۳ زادروز ملاصدرا ۱-۱-۱
۳ ملاصدرا هنگام تحصیل در شیراز ۱-۱-۲
۴ تحصیل نزد عبدالرزاق ابرقوئی ۱-۱-۲-۱
۴ وقفه در تحصیل ۱-۱-۳
۵ تحصیل در اصفهان ۱-۱-۴
۵ دوران تبعید ۱-۱-۵
۶ انتقال ملاصدرا به شیراز ۱-۱-۶
۶ خانواده و فرزندانش ۱-۱-۷
۸ آثار ملاصدرا ۱-۱-۸
۱۰ چرایی القاب نسبت داده شده به صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی ۱-۲
۱۰ چرایی لقب ملاصدرا ۱-۲-۱
۱۱ چرایی  لقب صدرالمتالهین ۱-۲-۲
۱۶ نظریات ملاصدرا ۱-۳
۱۶ حکمت متعالیه ۱-۳-۱
۲۱ فلسفه وجود ۱-۳-۲
۲۱ « حقیقت وجود » محور مباحث فلسفی در حکمت متعالیه ی ملاصدرا ۱-۳-۲-۱
۴۳ حرکت جوهری ۱-۳-۳
۴۸ تقلید ۱-۳-۴
۴۹ معاد ۱-۳-۵
۵۴ سیری در نقد افکار ملاصدرا در چهار قرن اخیر ۱-۴
فصل دوم : بررسی نمونه های موردی                                                                        ۶۴
۶۵ مرکز فرهنگی کری – معماری سکونتگاه های سرخ پوستی ۲-۱
۶۶ مرکز فرهنگی پل کله ۲-۲
۶۷ مرکز فرهنگی دزفول ۲-۳
۶۹ مرکز فرهنگی فرشچیان ۲-۴

فهرست مطالب :

۱          مقدمه

فصل اول : مبانی نظری – شناخت ملاصدرا                       ۲

۳          زندگینامه ملاصدرا ۱-۱

۳          زادروز ملاصدرا     ۱-۱-۱

۳          ملاصدرا هنگام تحصیل در شیراز      ۱-۱-۲

۴          تحصیل نزد عبدالرزاق ابرقوئی          ۱-۱-۲-۱

۴          وقفه در تحصیل    ۱-۱-۳

۵          تحصیل در اصفهان           ۱-۱-۴

۵          دوران تبعید          ۱-۱-۵

۶          انتقال ملاصدرا به شیراز      ۱-۱-۶

۶          خانواده و فرزندانش           ۱-۱-۷

۸          آثار ملاصدرا        ۱-۱-۸

۱۰        چرایی القاب نسبت داده شده به صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی  ۱-۲

۱۰        چرایی لقب ملاصدرا          ۱-۲-۱

۱۱        چرایی  لقب صدرالمتالهین   ۱-۲-۲

۱۶        نظریات ملاصدرا   ۱-۳

۱۶        حکمت متعالیه      ۱-۳-۱

۲۱        فلسفه وجود         ۱-۳-۲

۲۱        « حقیقت وجود » محور مباحث فلسفی در حکمت متعالیه ی ملاصدرا        ۱-۳-۲-۱

۴۳        حرکت جوهری     ۱-۳-۳

۴۸        تقلید      ۱-۳-۴

۴۹        معاد       ۱-۳-۵

۵۴        سیری در نقد افکار ملاصدرا در چهار قرن اخیر  ۱-۴

فصل دوم : بررسی نمونه های موردی                        ۶۴

۶۵        مرکز فرهنگی کری – معماری سکونتگاه های سرخ پوستی         ۲-۱

۶۶        مرکز فرهنگی پل کله        ۲-۲

۶۷        مرکز فرهنگی دزفول          ۲-۳

۶۹        مرکز فرهنگی فرشچیان      ۲-۴

 

فصل سوم : معرفی استان – شهرستان شیراز                  ۷۲

۷۳        استان فارس        ۳-۱

۷۳        تاریخچه استان فارس        ۳-۱-۱

۷۴        مشخصات جغرافیایی استان ۳-۱-۲

۷۴        اقلیم استان         ۳-۱-۳

۷۵        ویژگی های جمعیتی استان  ۳-۱-۴

۷۶        شهرستان شیراز    ۳-۲

۷۶        معرفی شهرستان شیراز       ۳-۲-۱

فصل چهارم : برنامه فیزیکی فرهنگسرا                     ۷۷

۷۸        مقدمه    ۴-۱

۷۸        مطالعه و تعیین عناصر اصلی مجموعه            ۴-۲

۷۸        کلیات طرح          ۴-۳

۷۸        ورودی ها            ۴-۳-۱

۷۸        سالن های انتظار   ۴-۳-۲

۷۹        بخش آموزش و تحقیقات    ۴-۳-۳

۷۹        بوفه ( کافه تریا )   ۴-۳-۴

۷۹        فضاهای آموزشی  ۴-۳-۵

۷۹        سالن تئاتر           ۴-۳-۶

۷۹        نمازخانه  ۴-۳-۷

۷۹        نمایشگاه آثار هنری           ۴-۳-۸

۷۹        اداری و مدیریت   ۴-۳-۹

۷۹        تاسیسات و انبار های عمومی           ۴-۳-۱۰

۸۰        پارکینگ ها و مسیر های دسترسی    ۴-۳-۱۱

۸۰        جدول برنامه فیزیکی          ۴-۴

۸۰        استانداردها و ضوابط          ۴-۵

۸۱        ابعاد کلاس ها      ۴-۵-۱

۸۱        ویژگی های محیط آموزشی ۴-۵-۲

۸۱        آب و هوا ۴-۵-۳

۸۱        حرارت    ۴-۵-۴

۸۱        رطوبت نسبی       ۴-۵-۵

۸۱        نور و روشنایی      ۴-۵-۶

۸۱        صوت     ۴-۵-۷

۸۲        فضاهای تشکیل دهنده بخش آموزشی           ۴-۵-۸

۸۲

کلاس های درس ۴-۵-۸-۱

۸۲        کلاس های کارهای گروهی و کلاس های طراحی       ۴-۵-۸-۲

۸۲        دفاتر کار اساتید و مربیان    ۴-۵-۹

۸۲        دفاتر اداری و آموزشی        ۴-۵-۱۰

۸۳        عملکرد و اهداف کتابخانه    ۴-۵-۱۱

۸۵        سالن تأتر            ۴-۵-۱۲

فصل پنجم : تحلیل سایت                                  ۸۸

۸۹        مقدمه    ۵-۱

۹۰        تحلیل سایت خانه ملاصدرا ۵-۲

فصل ششم : معرفی طرح و ایده های طراحی               ۹۳

۹۴        تحلیل و بررسی مطالعات    ۶-۱

۹۷        نظام سازه ای       ۶-۲

۹۹        بررسی ایده های طراحی     ۶-۳

منابع و ماخذ

فصل سوم : معرفی استان – شهرستان شیراز                                                                ۷۲
۷۳ استان فارس ۳-۱
۷۳ تاریخچه استان فارس ۳-۱-۱
۷۴ مشخصات جغرافیایی استان ۳-۱-۲
۷۴ اقلیم استان ۳-۱-۳
۷۵ ویژگی های جمعیتی استان ۳-۱-۴
۷۶ شهرستان شیراز ۳-۲
۷۶ معرفی شهرستان شیراز ۳-۲-۱
فصل چهارم : برنامه فیزیکی فرهنگسرا                                                                      ۷۷
۷۸ مقدمه ۴-۱
۷۸ مطالعه و تعیین عناصر اصلی مجموعه ۴-۲
۷۸ کلیات طرح ۴-۳
۷۸ ورودی ها ۴-۳-۱
۷۸ سالن های انتظار ۴-۳-۲
۷۹ بخش آموزش و تحقیقات ۴-۳-۳
۷۹ بوفه ( کافه تریا ) ۴-۳-۴
۷۹ فضاهای آموزشی ۴-۳-۵
۷۹ سالن تئاتر ۴-۳-۶
۷۹ نمازخانه ۴-۳-۷
۷۹ نمایشگاه آثار هنری ۴-۳-۸
۷۹ اداری و مدیریت ۴-۳-۹
۷۹ تاسیسات و انبار های عمومی ۴-۳-۱۰
۸۰ پارکینگ ها و مسیر های دسترسی ۴-۳-۱۱
۸۰ جدول برنامه فیزیکی ۴-۴
۸۰ استانداردها و ضوابط ۴-۵
۸۱ ابعاد کلاس ها ۴-۵-۱
۸۱ ویژگی های محیط آموزشی ۴-۵-۲
۸۱ آب و هوا ۴-۵-۳
۸۱ حرارت ۴-۵-۴
۸۱ رطوبت نسبی ۴-۵-۵
۸۱ نور و روشنایی ۴-۵-۶
۸۱ صوت ۴-۵-۷
۸۲ فضاهای تشکیل دهنده بخش آموزشی ۴-۵-۸
۸۲ کلاس های درس ۴-۵-۸-۱
۸۲ کلاس های کارهای گروهی و کلاس های طراحی ۴-۵-۸-۲
۸۲ دفاتر کار اساتید و مربیان ۴-۵-۹
۸۲ دفاتر اداری و آموزشی ۴-۵-۱۰
۸۳ عملکرد و اهداف کتابخانه ۴-۵-۱۱
۸۵ سالن تأتر ۴-۵-۱۲
فصل پنجم : تحلیل سایت                                                                                      ۸۸
۸۹ مقدمه ۵-۱
۹۰ تحلیل سایت خانه ملاصدرا ۵-۲
فصل ششم : معرفی طرح و ایده های طراحی                                                                ۹۳
۹۴ تحلیل و بررسی مطالعات ۶-۱
۹۷ نظام سازه ای ۶-۲
۹۹ بررسی ایده های طراحی ۶-۳
منابع و ماخذ

 

 

اگر مایل به خرید نسخه کامل این مطالعات پایان نامه هستید روی دکمه زیر کلیک کنید در غیر این صورت میتوانید کمی پایین تر فهرست و قسمتی از این مطالعات را رایگان دانلود کنید.

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل لطفا با ایمیل info@irdwg.ir در ارتباط باشید.

دیدن این مطالب رو به شما پیشنهاد میکنیم…

دانلود بیش از ۹۰۰۰ بلوک و سمپل آماده اتوکد ( آبجکت و مدل های آماده )

بیش از ۱۰۰۰ شیت نقشه معماری در محیط اتوکد

دیدن این مطالب رو به شما پیشنهاد میکنیم...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Please type the characters of this captcha image in the input box

لطفا کاراکتر هایی که در این تصویر مشاهده می کنید در این قسمت بنویسید