پایان نامه فرهنگسرای هنر ایران به همراه نقشه های اتوکد

پایان نامه فرهنگسرای هنر ایران به همراه نقشه های اتوکد

این پایان نامه در  ۱۵۶ صفحه فایل Word به همراه نقشه های اتوکد کامل معماری میباشد که در ادامه قسمتی از پایان نامه و نقشه ها را میتوانید دانلود کنید.

در سه دهه پایانی قرن بیستم توجه جهانیان به این واقعیت معطوف شد که ارتباطات اجتماعی پیچیده ای که به طور ضمنی در بهره وری از کاربریهای شهری شکل می گیرند و موجب جاری و تپیده شدن زندگی شهری می شوند. به مراتب مهم تر از پاسخگویی صرف به نیازی مشخص به صورت مستقیم و صریح است. تحقیقات بسیار دهه های ۷۰ و ۸۰ نشان دادند که کاربریهای مهم فرهنگی اعم از سینما، تئاتر، موزه، اپرا و … همه درگیر بحران اند و نمی توانند مخارج خود را تامین کنند. و علت اصلی این بحران بی روح بودن و تخصصی بودن بیش از حد این فضاهاست. این تحقیقات نشان دادند که ایجاد امکانات پیشرفته علمی و تکنولوژی برای پاسخگویی به نیاز مردم کافی نیست.

چکیده پایان نامه و فهرست

شهرستان تربت حیدریه با مساحتی معادل ۱۳۵۵۵ کیلومتر در ارتفاع ۱۳۳۳ متر از سطح دریا و از نظر موقعیت جغرافیایی در ۳۵ درجه و ۱۷ دقیقه عرض شمالی و ۵۹ درجه و ۱۲ دقیقه طول شرقی و در فاصله ۱۴۲ شهر مشهد قرار گرفته است و بنا بر سرشماری عمومی ۱۳۷۵ با حجم جمعیت ۳۳۹۲۴۰ نفر گزارش شده است که تراکم نسبی جمعیت در این شهرستان ۲۵ نفردر کیلومتر مربع است.

سایت مورد نظر با  مساحت ۹۶۳۳ متر مربع در حاشیه جنوبی خیابان آیت ا… کاشانی روبروی پارک کاشانی واقع است.از جنوب به رودخانه فصلی (خشک) صنوبر از شرق به زمین باز و از غرب به خیابان سپهبد قرنی منتهی می شود.

دلایل انتخاب سایت :ـ نبود فضاهای فرهنگی در منطقه غرب شهر (منطقه نوساز و رو به گسترش) ـ قرارگیری در جنب پارک پیشکوه و پارک کاشانی ـ دسترسی به خیابانهای اصلی و مرکز شهر

ـ همجواری فضاهای آموزشی (دانشکده پرستانی ، مدرسه راهنمایی نمونه ، مدارس ابتدایی و دبیرستان …) ـ دید و منظر عالی سایت ـ موقعیت

عناصر تشکیل دهنده سایت شامل ۱ـ حجم اصلی : که محل و نحوه قرارگیری آن توضیح داده خواهد شد۲ـ آمفی تئاتر روباز ۳ـ فضاهای سبز ۴ـ پارکینگ و ۶ـ مغازه ها  می باشد .

فهرست مطالب

مقدمه

اهمیت موضوع   …………………………………………………………………………………..    ۱

فرهنگسرا Cultural Center        ……………………………………………………   ۲

پیشینه مراکز فرهنگی     …………………………………………………………………….    ۴

اهمیت تاسیسات فرهنگی ـ اجتماعی      ……………………………………………….  ۵

ضرورت مجموعه های فرهنگی    …………………………………………………………..   ۶

­تقسیم بندی فضاهای فرهنگی شهر   …………………………… ۶

الف ) فضاهای فرهنگی محله ای     ………………………………………………………..   ۶

ب ) فضاهای فرهنگی منطقه ای    …………………………………………………………   ۷

ج ) فضاهای فرهنگی شهری     ……………………………………………………………..   ۷

د ) فضاهای فرهنگی فرا شهری      …………………………………………………………  ۸

مجموعه فرهنگی امام رضا (ع)      ………………………………………………………..    ۸

فرهنگسرای خاوران       ………………………………………………………………………   ۱۱

q تحلیل فرهنگسرای خاوران توسط کامران افشار نادری ……………………    ۱۷

اهداف کلی طرح    ……………………………….. ……………………………….   ۲۰

اهمیت انتخاب منطقه به عنوان بستر مطالعاتی و طرح      ……………………..   ۲۰

¬فرهنگ     ……………………………….. ……………………………………………..   ۲۱

تعریف فرهنگ      ……………………………….. ……………………………………………   ۲۱

سیاست فرهنگی سنتی       ……………………………….. ………………………………  ۲۲

لزوم ایجاد مراکز فرهنگی       ……………………………. ………………………………   ۲۲

¬فراغت     ……………………………….. ……………………………………. ……….   ۲۸

طبقه بندی اوقات فراغت       …………………………….. …………………………….     ۲۹

کارکردهای اوقات فراغت     ……………………………….. …………………………..      ۲۹

برخی آثار ونتایج اوقات فراغت     ……………………………….. …………………..     ۳۰

نکات مورد توجه در ایجاد فضای فراغتی      ……………………………………….    ۳۲

فراغت، گردشگری و فرهنگ      …………………………………………………………   ۳۳

¬ هنر      ……………………………….. …………………………………….. ………….    ۳۶

ریشه واژه هنر      ……………………………….. …………………………………………..    ۳۶

فلسفه هنر      ……………………………….. ………………………………………………..   ۳۷

سیر تکاملی هنرهای اولیه      ……………………………….. ………………………….   ۳۸

کلیات هنر      ……………………………….. ………………………………………………..     ۴۱

تجزیه تحلیل انواع هنرها و ارتباط با یکدیگر      ………………………………….   ۴۳

هنر، هنرمند، اجتماع       ……………………………….. ……………………………….     ۴۶

ارتباط هنر و زمان خلق اثر هنری      ………………………………….. ……………     ۴۹

¨ جغرافیا     ……………………………….. ………………………………………     ۵۰

موقعیت و ویژگی های طبیعی شهرستان       ………………………………………     ۵۰

ویژگی های جغرافیایی      ……………………………….. ………………………………     ۵۴

تقسیمات شهرستان و نحوه استقرار مراکز جمعیتی      ……………………….     ۵۰

شبکه های ارتباطی شهرستان       ……………………………………. ………………     ۵۱

ساختار اقتصادی شهرستان      …………………………………… ……………………     ۵۱

نقش شهر تربت حیدریه در شهرستان        ………………………………………..     ۵۱

¬تاریخ    ……………………………….. ……………………………………………..    ۵۳

بررسی تاریخی شهر تربت حیدریه      ……………………………………………….     ۵۳

بررسی ویژگی های جمعیت در شهر تربت حیدریه     ………………………….     ۵۶

مطالعات کالبدی شهر تربت حیدریه     ………………………………………………     ۶۰

تأسیسات فرهنگی ـ اجتماعی     ……………………………………………………..     ۶۴

شناسایی مکانهای تاریخی شهر تربت حیدریه      ……………………………..      ۶۶

شبکه بندی معابر    ………………………………………………………………………….     ۷۰

شبکه ارتباطی پیشنهادی    ……………………………………………………………..     ۷۲

بررسی ویژگی های (فضایی ـ کالبدی) طرح جامع شهر تربت حیدریه  ….   ۷۳

¬ اقلیم    ……………………………….. ………………………………………………..  ۷۵

تقسیمات اقلیمی در ایران     ………………………………………….. ………………..    ۷۵

ویژگی های معماری بومی مناطق سرد    ……………………………………. ………    ۷۶

جهت قرارگیری ساختمان      ……………………………….. …………………………     ۷۶

ملاحظات اقلیمی       ……………………………….. ……………………………………..     ۸۲

رنگ نما       ……………………………….. ……………………………….. ……………….     ۸۲

تاثیرات بافت و تخلخل مصالح      ……………………………….. ……………………    ۸۳

استفاده از عایق حرارتی     ……………………………….. …………………………….    ۸۳

جنس مصالح     ……………………………….. ……………………………………………..    ۸۴

فضاهای پر و خالی     ……………………………….. …………………………………….     ۸۴

ارتفاع ساختمان     ……………………………….. ………………………………………..     ۸۴

ابعاد پنجره و سطح نورگیر      ……………………………….. ………………………..     ۸۴

¬فضاها و زیر فضاهای مورد نیاز    ………………………………     ۸۵

حوزه های فعالیت مجموعه      ……………………………….. ………………………..    ۸۵

طبقه بندی عام فضاهای اصلی و فرعی      ………………………………………..      ۸۷

فضاهای آموزشی      ……………………………….. …………………………………….      ۸۷

فضاهای رفاهی و خدماتی      …………………………………………………. ……….     ۸۷

کارگاهها      ……………………………….. ……………………………………….. ………      ۸۹

موسیقی      ……………………………….. ………………………………………………….      ۸۹

کتابخانه      ……………………………….. ………………………………………………….       ۹۱

عناصر اصلی کتابخانه       ……………………………….. ………………………………     ۹۵

سالنهای اجتماعات       ……………………………….. ………………………………….     ۱۰۰

¬توضیح طرح   ……………………………….. ……………………………    ۱۲۳

ورودی     ……………………………….. ………………………………………… …………     ۱۲۳

حجم     ……………………………….. ………………………………………………….. ….     ۱۲۳

پلان      ……………………………….. ……………………………….. …………………….     ۱۲۴

 عناصر تشکیل دهنده سایت       …………………………………………… ………     ۱۲۵

فضای سبز      ……………………………….. ………………………………………………    ۱۲۵

دید و منظر      ……………………………….. ……………………………………………..     ۱۲۶

نکات لحاظ  شده در معماری فرهنگسرا      ………………………………………      ۱۲۶

بررسی سایت      ……………………………….. ………………………………………….     ۱۲۷

توپوگرافی و پوشش سایت      …………………………………………………………     ۱۲۷

همسایگی ها     ……………………………….. ……………………………………………     ۱۲۷

معماری منطقه      ………………………………………………….. …………………….      ۱۲۸

مطالعات بستر طرح و نقشه ها و مدارک       ……………………………………       ۱۲۹

 

اگر مایل به خرید نسخه کامل این مطالعات پایان نامه هستید روی دکمه زیر کلیک کنید در غیر این صورت میتوانید کمی پایین تر فهرست و قسمتی از این مطالعات را رایگان دانلود کنید.

نحوه خرید :

 ۱- کلیک روی دکمه خرید و پرداخت ۲- ثبت ایمیل و مشخصات ۳- پرداخت مبلغ با کلیه کارتهای بانکی ۴-  نمایش لینک دانلود فایل  و ارسال یک نسخه به ایمیل شما

دوستان عزیز در صورت هرگونه مشکل در خرید یا دانلود فایل لطفا با ایمیل info@irdwg.ir در ارتباط باشید.

دیدن این مطالب رو به شما پیشنهاد میکنیم…

دانلود بیش از ۹۰۰۰ بلوک و سمپل آماده اتوکد ( آبجکت و مدل های آماده )

بیش از ۱۰۰۰ شیت نقشه معماری در محیط اتوکد

دیدن این مطالب رو به شما پیشنهاد میکنیم...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Please type the characters of this captcha image in the input box

لطفا کاراکتر هایی که در این تصویر مشاهده می کنید در این قسمت بنویسید