تلگرام سایت معمار فایل

-


نقشه کلینیک

 نقشه کلینیک

این کلینیک با ۵۰ تخت شامل بخش سرپایی؛ تصادف و اورژانس؛ مشاوره و … میباشد. 

-


نقشه کلینیک

نقشه مرکز بهداشت روستایی

-


نقشه بیمارستان

نقشه بیمارستان سوختگی

-


بیمارستان کودکان و زنان

نقشه بیمارستان کودکان و زنان 

صفحه 3 از 71234567