-


کلینیک و بیمارستان

دانلود نقشه ساختمان دامپزشکی

-


بیمارستان و کلینیک

دانلود نقشه درمانگاه عمومی

 تلگرام سایت معمار فایل

-


کلینیک وبیمارستان

دانلود نقشه بیمارستان کودکان

-


بیمارستان وکلینیک

دانلود نقشه مرکز بهداشت تایپه

-


clinic_87973-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه مرکز بهداشت

پروژه  دانشجویی دانشکاه ملی سن آگوستین دانشکده معماری و برنامه ریزی شهری

صفحه 4 از 6123456