-


دتایلهای کامل سازمان برنامه و بوجه

نقشه اتوکد دتایلهای کامل سازمان برنامه و بوجه

این دتایلها شامل ۶۲۲ نقشه میباشد که دارای حجم ۴۶ مگابایت میباشد.

-


13827039491

نقشه پله های فلزی

نقشه پله های فلزی گیاهان و جزئیات

 تلگرام سایت معمار فایل

-


13752126861

نقشه جزئیات کف سازی

نقشه جزئیات کف سازی ( رمپ )

-


13728617791

نقشه جزئیات درز انبساط

نقشه جزئیات درز انبساط در کف با عایق رطوبتی

-


13406187491

جزئیات سرویس بهداشتی

۴۵ نقشه اتوکد جزئیات سرویس بهداشتی

-


13363255711

جزئیات عمومی معماری

-


13344207681

جزئیات اجرائی فضاهای آموزشی

۱۴۶ نقشه جزئیات اجرائی فضاهای آموزشی و پرورشی سازمان نوسازی مدارس کشور ( واحد معماری )

صفحه 1 از 212