-4tabaghe-ketabi-(www.irdwg.ir)

 

این ساختمان در هر طبقه ۲ واحد با مساحت تقریبی ۱۲۰۰ متر مربع میباشد.

 تلگرام سایت معمار فایل

-


13370626361

نقشه معاری و سازه هتل

این نقشه با بیش از ۱۲۰۰۰ متر مربع زیربنا به همراه جزئیات سازه فضایی و سقف متال دک.


-


_plan 85-(www.irdwg.ir)

 

این نقشه ها ۸۵ متری در یک طبقه میباشد و سازه این بنا پیچ و مهره ای میباشد و کلیه جزئیات معماری و سازه آن موجود میباشد.

-


5me

-


13363255711

جزئیات عمومی معماری