-


ویلایی و مسکونی

دانلود نقشه آپارتمان دوطبقه همراه با محوطه

-


کلینیک وبیمارستان

دانلود نقشه بیمارستان کودکان

 تلگرام سایت معمار فایل

-


مرکز فرهنگی و هنری

دانلود نقشه مرکز فرهنگی وهنری

--


تجاری و مسکونی

دانلود نقشه تجاری مسکونی

-


مسکونی و ویلایی

دانلود نقشه آپارتمان دو طبقه

این نقشه در زمین ۲۰۰متری شامل استخر پارکینگ و…میباشد.

--


مسکونی

دانلود نقشه تجاری مسکونی

-


بیمارستان وکلینیک

دانلود نقشه مرکز بهداشت تایپه