-


 نقشه آپارتمان مسکونی

 نقشه آپارتمان مسکونی

 تلگرام سایت معمار فایل

-


نقشه پارگینگ عمومی

نقشه پارگینگ عمومی

این پارکینگ در دو طبقه و دارای سرویس بهداشتی میباشد.

--


 نقشه کافه تریا

نقشه کافه تریا و رستوران

-


نقشه بیمارستان کودکان

نقشه بیمارستان کودکان