saze memari 4-800-(www.irdwg.ir)

نقشه معماری و سازه اجرایی شهرداری

این نقشه شامل نقشه معماری و جزئیات اسکلت فلزی میباشد و دارای یک طبقه زیر زمین به همراه ۴ طبقه مسکونی که در هر طبقه ۲ واحد طراحی گردیده ( به جز طبقه سوم ) و با مساحت خالص بنا در حدود ۷۹۸ متر مربع.