-


نقشه پارکینگ

دانلود نقشه پروژه ترمینال اتوبوس

این نقشه دارای منطقه برای تخصیص و موتوراستخر اتوبوس ها وساختمان های تجاری – همچنین شامل تصویر از سایت میباشد.