نقشه سازه بانک مسکن کرمان

نقشه سازه بانک مسکن کرمان

این نقشه شامل ۱۶ شیت میباشد.

 تلگرام سایت معمار فایل

-


p1 (17)-(www.irdwg.ir)


430 Vahedi-(www.irdwg.ir)

 

در این فایل نقشه های کامل معماری و سازه در ۳۴ فایل اتوکدی ارائه گردیده.

-


block555-(www.irdwg.ir)


MEMARI- CHINI-(www.irdwg.ir)


-


p1 (9)-(www.irdwg.ir)