-


 نقشه اداری

نقشه اداری

این ساختمان دارای سیستم گرمایش یکپارچه با پانل های خورشیدی بر روی زمین میباشد.

 تلگرام سایت معمار فایل

-


DET-GH-(www.irdwg.ir)

نقشه ساختمان برنامه و بوجه