--


نقشه استخر و ورزشگاه سرپوشیده

نقشه استخر و ورزشگاه سرپوشیده

این نقشه دارای سایت پلان، ۳ پلان معماری و اندازه گذاری،۴ نما و ۸ برش میباشد.

 تلگرام سایت معمار فایل

--


تفریحی ورزشی

دانلود نقشه استخربا عمق مختلف 

--


rp_14129311511.gif

دانلود نقشه استخر