saze memari 4-800-(www.irdwg.ir)

نقشه معماری و سازه اجرایی شهرداری

این نقشه شامل نقشه معماری و جزئیات اسکلت فلزی میباشد و دارای یک طبقه زیر زمین به همراه ۴ طبقه مسکونی که در هر طبقه ۲ واحد طراحی گردیده ( به جز طبقه سوم ) و با مساحت خالص بنا در حدود ۷۹۸ متر مربع.

---


house_24075-(www.irdwg.ir)

نقشه های معماری و سازه و تاسیسات ویلای کوچک

این ویلا با ۱۰۵ متر مربع بنا و دارای نقشه های تاسیسات و سازه بتنی میباشد.

 

 تلگرام سایت معمار فایل

-


S-20X6-(www.irdwg.ir)


دانلود نقشه سازه ساختمان ۳ طبقه فلزی

دانلود نقشه سازه ساختمان ۳ طبقه فلزی

این نقشه دارای جدول متره اسکلت میباشد.


-4tabaghe-ketabi-(www.irdwg.ir)

 

این ساختمان در هر طبقه ۲ واحد با مساحت تقریبی ۱۲۰۰ متر مربع میباشد.