-


نقشه هتل ایرانی با رستوران گردون

نقشه هتل ایرانی با رستوران گردون

این هتل دارای ۵ طبقه زیرزمین و همکف به همراه ۱۲ طبقه روی آن که طبقه دوازدهم رستوران گردون میباشد.

-


13351060971

پلان معماری از یک هتل ایرانی

این هتل دارای ۴ طبقه میباشد که کله پلانهای طبقات مشخص میباشد.

 تلگرام سایت معمار فایل

-


do.php

پلان معماری از یک هتل ایرانی

این هتل دارای ۴ طبقه میباشد که کلیه پلانهای طبقات مشخص میباشد.