پایان نامه پایانه مسافر بری با رویکرد پایدار

پایان نامه پایانه مسافر بری با رویکرد پایدار همراه با نقشه های اتوکد و عکسهای ۳D MAX

این پایان نامه در ۱۲۷ فایل Word به همراه ۳۱ عکس ۳D MAX و نقشه های اتوکد کامل معماری میباشد که در ادامه قسمتی از پایان نامه و نقشه ها را میتوانید دانلود کنید.

هدف از طراحی پایانه مسافربری طراحی مکانی برای ارتباط بین اتوبوس ومسافر وبا در نظر بر روی محیط، منابع انرژی و طبیعت است , ورود ماشین به زندگی جدید انسان باعث تغییر مقیاس درفضاهای معماری وشهری ودر عین حال به وجود آوردن پدیده ومسائل جدید در شکل دهی های انسانی شده است .وهدف از پژوهش این رساله رسیدن به مطالعات ملونی است که از ارتباطات بین عناصر موجوددرپایانه حاصل می شود به طوری که برنامه پروژه حاصل گردد وارزشهای موجود سایت بازتاب شده واستفاده از انرژی تجدید پذیر  درمراحل طرح به کار گرفته شود.

گستردگی اطلاعات در عصر ما و محدودیت زمان مطالعه، لزوم انجام و ارائه تحقیقات به روش‌های علمی و فنی را امری ضروری ساخته است. در این راستا اولین گام شناسایی موضوع رساله، دلایل تدوین و اثبات ضرورت اجرای طرح بوده است که در این فصل سعی گردیده تا به این موضوع پرداخته شود.

ازآنجا که عامل اساسی وغالب درپایانه عملکردها میباشد,رعایت پاسخگویی به آنها اجتناب ناپذیر است وهمچنین با توجه به برداشتهای حسی که مراجعین ازپایانه دریک زمان کوتاه وگذرا دارند به طوری که بینندگان با هر سطح فرهنگ ومعلومات  بتواننددر زمانهای دیگری نیز خاطره اولین آشنایی خود رابا شهرزیبایی چون شیروان به یاد بیاورندو ویژگیهای اصلی آثار نمادین که خاطره آن در ذهن بیننده می ماند دوچیز است,ماندگاری وجاودانگی که برای رسیدن به طرح مناسب به آن توجه شده است وطرح پیشنهادی را میتوان کوششی صادقانه درتاکیدبرمعماری,قابل تعریف بودن فظا با استفاده ازهندسه ونیز تجربه ای عین انطباق فرم وعملکرد .کاهش مصرف منابع غیرقابل تجدید .توسعه محیط طبیعی دانست.